Alumni

Sergey Bartunov, DeepMind
Vlad Chabanenko, Bachelor (2016)
Victor Chernyshov, MSc (2011)
Alexandr Chistyakov, undergraduate
Denis Elshin, MSc (2013)
Michael Figurnov, DeepMind
Mikhail Gavrikov, MSc (2014)
Igor Gitman, Bachelor (2016)
Anton Golovin, MSc (2012)
Pavel Izmailov, PhD Cornell, Bachelor (2017)
Ivan Kaspersky, MSc (2012)
Michael Khalman, Luka IncMSc (2017)
Alexandr Kirillov, TU Dresden
Dmitry Kondrashkin, Yandex
Dmitry Laptev, MSc (2011),ETH Zurich
Ekaterina Lomakina, MScETH Zurich
Konstantin Nekrasov, MSc (2013)
Temirchev Pavel, Skoltech, MSc (2017)
Peter Romov, MSc (2014), Yandex
Roman Shapovalov, PhD
Artem Sobolev, Luka Inc, MSc (2017)
Yurij Sokurskij, MSc
Andrey Tikhonov, MSc (2012)
Valeriy Vishnevsky, MSc, ETH Zurich
Ekaterina Yakovleva, MSc (2017)
Boris Yangel, Yandex